28 marca 2023

Poznaj cechy dobrego systemu wartości w organizacji oraz nasze wartości!

Wspólne wartości w organizacji funkcjonują jak swego rodzaju system, który informuje ludzi, czego się od nich oczekuje. Silne wartości mogą pozytywnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez zaangażowanie zatrudnionych pracowników i wskazywanie, na co należy zwrócić szczególną uwagę zarówno w procesie rekrutacji pracowników, jak i na poziomie zarządzania ich rozwojem. Istotą kultury organizacji jest więc to, by była ona nośnikiem jasnych oczekiwań i przekonań kształtujących zachowania jednostki w ramach organizacji. Sfera wartości w organizacji jest obszarem wypracowywanym przez osoby w niej uczestniczące, nieustannie podlegającym dynamicznym zmianom, nie pozostającym bez wpływu na jednostkę. Jasny i czytelny system wartości w organizacji warunkuje dokonywanie codziennych wyborów i ukierunkowuje rozwój pracowników i zespołów, które tworzą. Wartości motywują do działania, ale też są źródłem emocji, ponieważ uczestniczą w procesie oceniania rzeczywistości.

Aby system wartości ogłoszony w  przedsiębiorstwie nie był pustą deklaracją, a stanowił ważny element strategii prowadzenia biznesu, należy przestrzegać trzech podstawowych zasad w ich formułowaniu i wykorzystywaniu. Są one następujące:

Rozumienie różnych rodzajów wartości

Należy rozróżnić cztery grupy wartości, a  mianowicie: wartości kluczowe (głęboko zakorzenione w  firmie zasady przestrzegane we wszystkich działach, filozofia zarządzania), wartości pożądane (takie, które są potrzebne, ale obecnie ich brakuje), wartości minimalne (podstawowe wymagania wobec członków organizacji, np. dotyczące punktualności, uczciwości), wartości przypadkowe (powstałe spontanicznie bez ingerencji dyrekcji, z czasem utrwalone).

Autentyczność

Wartości ogłoszone przez przedsiębiorstwa muszą być autentyczne oraz muszą wyróżniać je na tle konkurencji. Powielanie utartych wzorów i sloganów upodobni jedynie firmę do konkurentów, a nie stanie się jej autentycznym, indywidualnym drogowskazem do sukcesu.

Kluczowe wartości przenikają wszystko

Kluczowe wartości są podstawą każdej decyzji w  przedsiębiorstwie każdy pracownik musi mieć tego świadomość. Wartości te powinny przenikać wszystkie procesy związane z pracownikami: metody rekrutacji, oceny osiągnięć menedżerów, kryteria awansów i  premii oraz wszystkie pozostałe dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oto wartości Lu-Bi:

Profesjonalizm

Stosujemy zasadę: pracuj mądrze, a nie dużo i ciężko – tego chcemy uczyć innych.

Efektywność to połączenie produktywności i spokoju. Ważne dla naszej organizacji jest to, by pracować efektywnie. To znaczy wykorzystywać maksymalnie swój czas poprzez dobrą organizację pracy, tak aby czas pracy przynosił realne efekty. Pracujemy na standardach i procedurach, nie ujmując przy tym elastyczności i kreatywności. Wdrożenie w organizacji standardów i procedur porządkuje pracę, zwiększa jej efektywność i nie psuje jej unikalnej atmosfery.

Ludzie

Przyjazne środowisko pracy stwarza najlepszego pracownika – maksymalnie zaangażowanego i lojalnego.

Jako że w świadczonych przez nas usługach skupiamy się na pracownikach, naszą wartością są po prostu ludzie. W tej wartości zawarte są relacje międzyludzkie i troska o te relacje. Ważne jest dla nas to, żeby w naszej organizacji biznes nie przysłonił ludzi. To bowiem ludzie tworzą organizacje.

Rozwój

Rozwój biznesu zależy od rozwoju ludzi, którzy go tworzą – najlepiej rozwijają się równolegle.

Rozwój to wartość, na której opiera się natura. W przyrodzie wszystko ewoluuje i się rozwija, dążąc do coraz lepszego stanu. Tak i w naszej organizacji pragniemy propagować rozwój jako wartość, która powinna nas prowadzić.
W organizacji rozwój to ukierunkowana droga oparta na wskaźnikach pozwalających mierzyć i korygować postęp w miarę potrzeb i zachodzących zmian.

Jeżeli Twoja firma nie ma jeszcze własnego systemu wartości lub potrzebuje on aktualizacji zgłoś się do nas po pomoc!

Udostępnij: