Audyt HR
06 października 2023

Audyt funkcji HR w firmie

  • Czym jest audyt funkcji HR w firmach?
  • Jak przebiega i jakie daje korzyści?

Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdziesz w poniższym artykule. Czym jest audyt funkcji HR? 

Jedna z definicji mówi, że na  audyt funkcji HR składa się audyt personalny i audyt pracowniczy. Różnica między audytem personalnym a audytem pracowniczym może być zależna od kontekstu i interpretacji tych terminów. Oto możliwe różnice między nimi, które można uwzględnić: 


Audyt funkcji HR – zakres oceny

Audyt personalny może odnosić się do bardziej ogólnego badania efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, obejmującego różne obszary, takie jak rekrutacja, szkolenia, planowanie sukcesji, polityka wynagradzania itp. Może skupiać się bardziej na ocenie indywidualnych pracowników, ich umiejętności, kompetencji i skuteczności w wykonywaniu pracy.


Cele audytu

  • Audyt personalny może mieć na celu ocenę ogólnych procesów HR i ich zgodności z politykami, przepisami prawnymi i najlepszymi praktykami.
  • Audyt pracowniczy może ukierunkowywać się na identyfikację mocnych i słabych stron poszczególnych pracowników, dla celów oceny wyników, szkoleń, awansów itp. 


Skala oceny audytu personalnego

Audyt personalny może obejmować całą organizację lub wybraną grupę pracowników. Audyt pracowniczy może być bardziej indywidualny i skoncentrowany na ocenie poszczególnych pracowników. Metody oceny w ramach audytu funkcji HR

Audyt personalny może obejmować analizę dokumentów, wywiady z zarządem i pracownikami oraz dokumentację personalną. Audyt pracowniczy może wymagać indywidualnych rozmów z pracownikami, oceny kompetencji, wyników pracy itp. 

Ogólnie rzecz biorąc audyt HR to proces oceny i analizy poziomu kompetencji i wydajności pracowników oraz skuteczności stosowanej obecnie metody zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji

Audyt HR,  jako proces oceny i monitorowania systemów zarządzania zasobami ludzkimi, jest niezwykle istotnym elementem w biznesie. Ma na celu wskazanie obszarów, które wymagają ulepszenia, a także podkreślenie mocnych stron danego obszaru.  W ramach audytu HR poszukiwane są wzorce działań, które mogą wpłynąć na poprawę efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Audyt HR pozwala również na identyfikację praktyk działających w firmie, które przyniosły pozytywny wynik, a następnie na wychwycenie optymalnych rozwiązań i ich wdrożenie w innych obszarach. Końcowym efektem audytu HR jest zwiększenie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi, jak również poprawa morale i wydajności pracowników.


Dlaczego firmy powinny przeprowadzać audyt HR? 

Firmy powinny przeprowadzać audyt HR z różnych powodów. Najważniejszym z nich jest zapewnienie, że struktury, procedury i praktyki związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Po drugie, audyt HR pozwala firmom lepiej zrozumieć rozwój i zdolność zatrzymania pracowników, analizę trendów wynagrodzeń oraz potencjał kariery w organizacji. 

Postrzeganie pracowników jako najważniejszego majątku firmy przekłada się na pozytywne wyniki finansowe i ochronę przed ewentualnymi problemami prawno-podatkowymi, stąd ważne jest przeprowadzanie w firmach audytu HR. Etapy audytu HR w firmach

Przeprowadzenie audytu HR pozwala firmom na identyfikację obszarów, które wymagają ulepszeń, a także podkreślenie mocnych stron już istniejącego systemu. Istnieje kilka kluczowych etapów, które należy przejść podczas audytu HR. 

1. Planowanie i przygotowanie 

Pierwszym krokiem w audycie HR jest planowanie i przygotowanie. W tym etapie należy określić cel audytu oraz zakres, czyli obszary, które zostaną poddane analizie. Ważne jest również przygotowanie narzędzi i dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia audytu oraz określenie harmonogramu działań. 

2. Gromadzenie informacji 

Drugim etapem jest gromadzenie informacji na temat aktualnych praktyk, polityk i procedur związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. W tym celu przeprowadza się wywiady i ankietuje pracowników oraz analizuje dokumentację personalną. Celem tego etapu jest uzyskanie pełnego obrazu dotychczasowych praktyk HR w firmie. 

3. Analiza i ocena 

W trzecim etapie następuje analiza i ocena zebranych informacji. Przeprowadza się porównanie praktyk HR z najlepszymi praktykami w branży oraz z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Ocena obejmuje także identyfikację słabych punktów oraz mocnych stron istniejącego systemu HR. 

4. Raport i prezentacja 

Po zakończeniu analizy i oceny, przygotowuje się raport z wynikami audytu HR. Raport powinien zawierać rekomendacje dotyczące ulepszeń i dalszych działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Następnie raport jest prezentowany zarządowi i innym zainteresowanym stronom w firmie. Korzyści z audytu HR 

Przeprowadzenie audytu HR wiąże się z wieloma korzyściami dla firmy. Po pierwsze, audyt HR umożliwia identyfikację obszarów wymagających ulepszeń, co prowadzi do skutecznego rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Po drugie, audyt HR skupia uwagę na rozwijaniu mocnych stron istniejącego systemu, co pomaga w budowaniu efektywnego i konkurencyjnego zespołu pracowników. Wnioski z audytu HR 

Przeprowadzenie audytu HR pozwala na wyciągnięcie różnorodnych wniosków. Na podstawie zebranych informacji i analizy można zidentyfikować obszary, które wymagają pilnych zmian, oraz te, które należy rozwijać dalej. Dodatkowo, audyt HR pomaga w ocenie skuteczności polityk i procedur związanych z zatrudnianiem, szkoleniami, rozwojem kariery i wynagrodzeniem pracowników. Wnioski z audytu HR mają kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji strategicznych i udoskonalania zasobów ludzkich w organizacji. 

Podsumowanie:
Przeprowadzenie audytu HR jest niezbędnym elementem skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi w firmach a co za tym idzie budowania stabilności i wzrost efektywności. Każdy etap audytu, od planowania i przygotowania przez gromadzenie informacji, analizę i ocenę, aż po raportowanie i prezentację, ma swoje znaczenie i wpływa na jakość i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Wnioski z audytu HR mogą dostarczyć cenne informacje i rekomendacje, które pozwolą firmie wzmacniać swoją konkurencyjność i rozwijać się w dynamicznym środowisku biznesowym. Przewodnią ideą audytu HR jest dbałość o pracowników w organizacji, dzięki czemu firma może cieszyć się pozytywnymi wynikami finansowymi i dobrym wizerunkiem wśród klientów i konkurentów. Jeśli nie miałeś jeszcze okazji, by przeprowadzić audyt HR w swojej firmie – czas to zmienić! 

Więcej o audycie HR przeczytasz tutaj

Udostępnij: